Regulamin sklepu

1.WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedażowych za pośrednictwem sklepu internetowego mieszczącego się na stronie www.beautifulbody/sklep. Regulamin jest zgodny z . 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Właścicielem i administratorem sklepu Beautiful Body jest firma:
BeautifulBody – Wiesława Siniakowicz
ul. Ołówkowa 1b/5
05-800 Pruszków
NIP: 6030032924
REGON: 362147330

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK i reklamacji:

BeautifulBody – Wiesława Siniakowicz
ul. Ołówkowa 1b/5
05-800 Pruszków
Kontakt telefoniczny: 507 659 301
e-mail: biuro@beautifulbody.pl

Dane rejestrowe – rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem
NIP: 6030032924, REGON: 362147330
Numer rachunku bankowego: mBank 13 1140 2004 0000 3902 8191 9615

2.DEFINICJE
1. Sklep internetowy – serwis sklepu internetowego dostępny pod adresem strony beautifulbody/sklep , za pośrednictwem którego Kupujący składa zamówienie.
2. Konsument – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
3. Kupujący – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej ( dokonujący zakupu produktu ) na rzecz własnej konsumpcji.
4. Sprzedawca – Przedsiębiorca: BeautifulBody – Wiesława Siniakowicz, ul. Ołówkowa 1b/5, 05-800 Pruszków, Kontakt telefoniczny: 507 659 301, e-mail: biuro@beautifulbody.pl.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Produkt – rzecz lub usługa oferowana na stronie beautifulbody/sklep
7. Zamówienie – oświadczenie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
9. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym na stronie beautifulbody/sklep
10. Dowód sprzedaży – faktura
11. Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach Reklamacji z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym
12. Wadą fizyczną jest niezgodność Produktu z Umową w sytuacji gdy:
a. Produkt nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia produktu;
b. Produkt nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub publikowaną przez Beautifulbody reklamę.
c. Produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
d. Produkt został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;
13. Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie produktu, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.
14. Wada prawna – niezgodność produktu z Umową w sytuacji gdy:
a. stanowi on własność osoby trzeciej;
b. obciążony jest prawem osoby trzeciej;
c. ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
15. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na rozsyłaniu dla osób zainteresowanych informacji handlowej i reklamowej na podawany adres email

3.Postanowienia ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Zakresem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż odzieży i artykułów sportowych.
3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczać produkty wolne od wad.
5. Ceny produktów wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto ( zawierają VAT).
6. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
7. Aby możliwe było zawarcie umowy, sprzedawca na stronie internetowej sklepu świadczy bezpłatne usługi umożliwiające:
a. utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym
b. przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym
c. za wyrażeniem zgody Klienta przesyłanie informacji handlowych i promocyjnych w formie Newslettera
8. Umowa o świadczenie w/w usługi elektronicznej zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Klienta na stronie sklepu internetowego.
9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na podany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
11. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z treści zawartych na stronie jedynie do własnego użytku oraz korzystania w sposób zgodny z regulaminem i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .
12. Rozmiar w centymetrach podany jest według danej marki. Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu pod adresem mailowym przeznaczonym do udzielania informacji.
13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie Sklepu internetowego należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

4.Składanie zamówienia i Realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. Beautiful Body prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Aby dokonać zamówienia należy:
a. Wybrać produkt i dodać go do koszyka,
b. Wybrać rodzaj dostawy
c. Wybrać rodzaj płatności
d. Wybrać miejsce wydania rzeczy
e. Ukończyć składanie zamówienia poprzez użycie przycisku „ Zamawiam i płacę”.
4. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówień odbywa się w Dni robocze.
7. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „OUT OF STOCK” oznacza to, iż produkt nie wróci do sprzedaży lub obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu należy kontaktować się po adresem: biuro@beautifulbody.pl
8. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
9. Sprzedający może anulować zamówienie w przypadku:
a. braku zaksięgowania wpłaty w ciągu 5 dni od dokonania zamówienia
b. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia i braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji
c. wysłana przesyłka zamówienia nie zostanie odebrana.
10. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: biuro@beautifulbody.pl  jedynie do momentu wysyłki zamówienia.
11. Kupujący otrzyma na podany adres email potwierdzenie złożenia zamówienia i jego kolejne aktualizacje. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym drogą telefoniczną lub mailową.
12. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego Dnia roboczego nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania płatności, przy realizacji płatności z góry.
14. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
15. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa wyżej.
16. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.
17. W celu dokonania zakupu Kupujący może utworzyć konto lub też zamówić bez rejestracji czy logowania na utworzone konto.
18. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji. Kupujący powinien także podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia w tym kontaktu z Kupującym w sprawie Zamówienia.
19. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.
20. Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami ponownego jej nadania, jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania. W innym przypadku zwrot przesyłki będzie traktowany jako zwrot zamówienia przez Kupującego.

5.Formy dostawy i płatności
1. Sklep internetowy www.beautifulbody/sklep – przyjmuje płatności przelewem oraz płatnością internetową Paynow.
2. W przypadku płatności przelewem należy je kierować na konto:
mBank: 13 1140 2004 0000 3902 8191 9615
3. Właścicielem rachunku bankowego jest BeautifulBody – Wiesława Siniakowicz ul. Ołówkow1b/5 05-800 Pruszków
4. W tytule wpłaty należy podać numer zamówienia.
5. Dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej Ipost
6. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
7. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz płatności w panelu „Koszyk”, w zakładce „Sposób dostawy”.
8. Koszty dostawy podane w panelu „Koszyk” obowiązują na terenie Polski.

6.Wymiana produktów
1. Wszystkie produkty zakupione w Sklepie Internetowym Beautiful Body, podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki na życzenie Kupującego.
2. W przypadku wymiany produktu Kupujący zostanie obciążony kosztem ponownej wysyłki, wynikającej z wybranego sposobu dostawy.
3. W przypadku wymiany na produkt wyższej wartości Kupujący zobowiązany jest dokonać dopłaty do wartości wybranego produktu obowiązującego na dzień dokonanego wyboru. W przypadku wymiany produkt niższej wartości różnica w kwocie zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego produktu, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób nieuszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
5. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów Kupującemu zostanie zaoferowana zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto.
7.Odstąpienie od umowy
1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu produktu oraz niezwłoczne poinformowanie o tym sklepu internetowego Beautiful Body.
2. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować o tym fakcie sklep internetowy korzystając z adresu email: biuro@beautifulbody.pl oraz wypełnić formularz odstąpienia od umowy zawarty w przesyłce lub znajdujący się na stronie sklepu internetowego.
6. Wzór formularza odstąpienia od umowy….( do pobrania)
7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy.
8. Zwrot kosztów następuje nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy za pobraniem, Sprzedawca zwraca dokonane płatności na konto bankowe podane przez Kupującego.
10. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący powinien odesłać zwracany Produkt na adres: BeautifulBody – Wiesława Siniakowicz Ołówkowa 1B/5 05-800 Pruszków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli zamówienie zostało odesłane przed jego upływem.
11. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia ( czy powinnam zwracać koszty odesłania jeśli inny niż dostawa najtańsza pocztą polską?)
12. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy by były wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8.Reklamacje
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Podstawą rozpoznania reklamacji jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód uiszczenia płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg obciążenia karty kredytowej)
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki produkt reklamuje, kiedy wada została zauważona oraz okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
4. Beautiful Body w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, reklamacji poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia o ile zgłosił zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.
5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 8 pkt 10
9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
10. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
11. Przesyłka z reklamowanym produktem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru, dowód zakupu oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.
12. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www…..
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
a. świadczenia usług drogą elektroniczną,
b. marketingu, w tym profilowania i w celach analitycznych
c. dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,
d. pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń
9.Prawa autorskie
1. Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Beautiful Body oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 880, z późn. zm.).
2. Zdjęcia na stronie beautifulbody/sklep są własnością Beautiful Body, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie.
3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być tak ściągana jak i rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Beautiful Body.
4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.
10.Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www..). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
4. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.